กิจกรรม ชีวาทัย พัฒนาสังคม เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน 2561

เพราะชีวาทัย ใส่ใจในปัญหาคุณภาพชีวิตของคนไทย  บริษัท ชีวาทัย จำกัด ( มหาชน ) จึงได้ดำเนินโครงการ " ชีวาทัย พัฒนาสังคม เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน " การจัดสร้างระบบผลิตน้ำดื่มสะอาดสำหรับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ระบบวิทยุสื่อสารระหว่างพื้นที่บนดอย ในที่ไม่มีสัญญานโทรศัพท์  และสิ่งของที่จำเป็นแก่การเรียนและการดำรงชีพ  เพื่อประโยชน์ของโรงเรียนและชุมชน  แก่โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาบ้านป่าเลา สาขาแม่สะแงะ สาขาปงผาง และสาขาผาด่าน  ในพื้นที่ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน  เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของนักเรียนและครูในโรงเรียน รวมถึงคนในชุมชน เพื่อตอกย้ำปรัชญาการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสังคมและความยั่งยืนของชีวาทัย เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561