คำนวณสินเชื่อ

รายได้เฉลี่ย/เดือน

อายุของผู้กู้ ปี
จำนวนเงินเพื่อกู้ บาท
เลือกธนาคาร
ดอกเบี้ย %
ระยะเวลาที่ขอกู้ (ปี) * ปี
*หมายเหตุ ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เริ่มคำนวณ
เริ่มใหม่

อัตราดอกเบี้ย

จากทุกธนาคาร

* อัปเดตวันที่ 7 September 2023

ธนาคาร MRR
7.15
8.55
6.90
6.995
7.05
7.58
7.05
7.32

ผลการคำนวณ

จำนวนเงินเพื่อกู้ 0 บาท
ระยะเวลาที่ขอกู้ 0 ปี
อัตราการผ่อน 0 บาท
รายได้ขั้นต่ำ 0 บาท

คำนวณสินเชื่อ

การคำนวณนี้เป็นการประมาณยอดเงินกู้ได้สูงสุด เพื่อที่อยู่อาศัย ซึ่งขึ้น อยู่กับรายได้ต่อปีของคุณและ ความสามารถในการบริการสินเชื่อ โดยทั่วไปสามารถกู้ได้สูงสุด ประมาณ 35% ของรายได้สุทธิ

อายุของผู้กู้ ปี
รายต่อเดือน บาท
ภาระหนี้ต่อเดือน บาท
เลือกธนาคาร
ดอกเบี้ย %
ระยะเวลาที่ขอกู้ (ปี) * ปี
*หมายเหตุ ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เริ่มคำนวณ
เริ่มใหม่

อัตราดอกเบี้ย

จากทุกธนาคาร

* อัปเดตวันที่ 7 September 2023

ธนาคาร MRR
7.15
8.55
6.90
6.995
7.05
7.58
7.05
7.32

ผลการคำนวณ

ระยะเวลาที่ขอกู้ 0 ปี
อัตราการผ่อน 0 บาท
วงเงินกู้ 0 บาท

ขั้นตอนขอสินเชื่อ

เอกสารขอสินเชื่อ
ขั้นตอนการขอสินเชื่อ
เอกสารสำคัญประกอบการกู้
การตรวจสอบเครดิตบูโร
ข้อแนะนำอื่นๆที่ควรทราบ

เอกสารการขอกู้สินเชื่อ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ทางบริษัท ดำเนินการขอสินเชื่อให้ โปรดเตรียมหลักฐานสำคัญที่ใช้ในการขอสินเชื่อและโอนกรรมสิทธิ์ ดังนี้

เอกสารทั่วไป
สำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะบัตร/ใบแจ้งความแยกกันอยู่
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี)
เอกสารแสดงรายได้
1.กรณีประกอบอาชีพประจำ หรือผู้มีรายได้ประจำ
 1. หนังสือรับรองเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนแบบใช้สวัสดิการของหน่วยงาน
 2. สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน
 3. สมุดบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน
2.กรณีประกอบธุรกิจ (เจ้าของธุรกิจ)
 1. สำเนาทะเบียนการค้าหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
 2. รายชื่อผู้ถือหุ้น
 3. รายการเดินบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน
 4. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
 5. หลักฐานการเสียภาษี เช่น ภ.พ. 30 เป็นต้น
 6. รูปถ่ายกิจการ 4-5 ภาพ พร้อมแผนที่ตั้งโดยสังเขป
กรณีประกอบอาชีพอิสระ
 1. รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เช่น แพทย์, ทนาย, สถาปนิก เป็นต้น
คำอธิบายอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
MLR (Minimum Loan Rate) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำ ที่ธนาคารกำหนดเรียกเก็บลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบกำหนดระยะเวลา
MRR (Minimum Retail Rate) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำ ที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดี
MOR (Minimum Overdraft Rate) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำ ที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี
ที่มา: SET.or.th

 

ขั้นตอนการขอสินเชื่อ

1. เตรียมเอกสารให้ครบ ตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้ท่านทราบ

2. ผู้กู้และ/หรือผู้ร่วมกู้ทุกต้องต้องมายื่นเรื่องขอกู้ที่สำนักงานของโครงการที่ต้องการขอกู้ เนื่องจากต้องมากรอกใบคำขอสินเชื่อ ตามแบบฟอร์มของธนาคาร และต้องลงลายมือชื่อทุกคน

3. เงื่อนไขการกู้ ขึ้นอยู่กับระเบียบและกฏเกณฑ์ของธนาคารนั้น ๆ โดยแต่ละธนาคาร มีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน

การขอสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ทั่วไป

โดยทั่วไป ธนาคารพาณิชย์มีวงเงินปล่อยกู้สูงสุดสำหรับลูกค้าประมาณ 90-95% ของราคาขายบ้าน ภายใต้เงื่อนไขของมาตรการ LTV และใช้วิธีคำนวณความสามารถในการผ่อนต่อเดือนแยกตามประเภทรายได้ ของผู้กู้ดังนี้

1. รายได้จากเงินเดือนประจำ

พิจารณารายได้จากเงินเดือนรับสุทธิหักค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายครอบครัวหักผ่อนหนี้ต่างๆ ที่ปรากฏในเครดิตบูโรและ

การค้ำประกันหนี้ x40% = ความสามารถในการผ่อนต่อเดือน

เช่นเงินเดือนรับสุทธิเดือนละ 30,000 บาท หักค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้วเหลือสุทธิเดือนละ 20,000 บาท ดังนั้นความสามารถในการผ่อนต่อเดือน = 20,000 x 40%= 8,000 บาท ซึ่งธนาคารจะพิจารณาว่าสามารถกู้ได้วงเงินเท่าใด

2. รายได้จากอาชีพอิสระ

หากท่านไม่มีเอกสารการเงินที่ชัดเจนหรือมีรายได้ไม่สม่ำเสมอติดต่อกันถึง 3 เดือน จะทำการขอสินเชื่อได้ค่อนข้างยาก โดยธนาคารจะพิจารณาจาก ความมั่นคงของบริษัท ประกอบกับอายุงานและ Slip รายได้ เช่น อาชีพขายประกัน พนักงานขายที่รายได้ส่วนใหญ่ มาจากค่าคอมมิชชั่นโดยความสามารถในการผ่อนต่อเดือน จะคำนวณจาก

จากยอดรายได้สุทธิเฉลี่ย 6-12 เดือนย้อนหลัง1 x 30-40%2 หักค่าใช้จ่ายครอบครัว ประจำเดือนหักผ่อนหนี้ต่างๆ ที่ปรากฏในเครดิตบูโร3 และ/หรือการค้ำประกันหนี้ x 40% = ความสามารถในการผ่อนต่อเดือน

1. นับถึงวันยื่นกู้ 2. เนื่องจากธนาคารคิดรายได้จากอาชีพอิสระให้เพียง 30-40% 3. ดูหัวข้อ การตรวจสอบเครดิตบูโรประกอบ

เอกสารสำคัญประกอบการกู้

เอกสาร กู้ธนาคาร เงินสด
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน – ทะเบียนบ้านของผู้กู้ทุกเล่มที่มี (ทั้งเล่ม) 5 ชุด 4 ชุด
สำเนาบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ถ้ามี) 5 ชุด 4 ชุด
สำเนาทะเบียนสมรส หรือใบหย่า(ถ้ามี) หรือใบมรณะบัตรคู่สมรส (ถ้ามี) 5 ชุด 4 ชุด
สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 5 ชุด 4 ชุด
ใบรับรองเงินเดือน พร้อมสลิปเงินเดือนฉบับจริง (เดือนสุดท้าย) 1 ชุด -
สำเนาทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์(ในกรณีที่ประกอบ ธุรกิจส่วนตัว) รูปถ่ายกิจการและสำเนาบัญชีกระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน 1 ชุด -
สำเนาบัญชีธนาคาร(ย้อนหลัง 6 เดือนจากปัจจุบัน) ทุกๆ หน้า (ถ้ามีหลายบัญชีให้สำเนาทุกบัญชีที่มี) 1 ชุด -
สำเนาสัญญาซื้อขาย สำเนาใบเสร็จเงินจอง – เงินทำสัญญา และใบเสร็จงวดดาวน์ทุกงวดที่ชำระมาแล้ว 1 ชุด -

 

การตรวจสอบเครดิตบรูโร

ทุกธนาคารจะทำการตรวจสอบข้อมูลเครดิตของลูกค้าก่อนจะพิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ ซึ่งจะตรวจสอบประวัติ การกู้ หรือหนี้เสียของลูกค้า โดยละเอียดในเรื่องต่างๆ เหล่านี้

หนี้ค้างชำระค่าสาธารณูปโภค เช่น น้ำ ไฟฟ้า โทรศัพท์

หนี้ค่าผ่อนชำระสินค้าต่างๆ ผ่อนรถยนต์ ผ่อนบ้าน

ประวัติการถูกฟ้องร้องคดีแพ่ง ล้มละลาย ค้ำประกัน หรือบังคับชำระหนี้อื่นๆ ทุกประเภท

 

ข้อแนะนำอื่นๆ ที่ควรทราบ

1.ต้องไม่ได้ยื่นกู้ซื้อบ้านอื่นอยู่ (กู้เองหรือกู้ร่วมกับผู้อื่น) หากมีภาระหนี้ดังกล่าว แล้วธนาคารจะนำค่างวดดังกล่าวมาหักจากรายได้ ทำให้รายได้สุทธิลดลงหรือไม่พอ การกู้อาจมีปัญหาหรือกู้ได้น้อยลง

2. ไม่เคยมีหนี้ค้างชำระ เช่น หนี้ค่าโทรศัพท์ น้ำ ไฟฟ้า ผ่อนรถยนต์ ผ่อนสินค้าต่างๆ หรือค้ำประกันหนี้

3. ไม่เคยถูกดำเนินคดีแพ่งหรือล้มละลายมาก่อน

4. หากจดทะเบียนสมรส ต้องมีคู่สมรสมาเซ็นให้ความยินยอมในการทำนิติกรรมต่อธนาคารด้วยโดยไม่มีข้อยกเว้น เช่น แยกกันอยู่ หรือหาตัวไม่เจอ เว้นแต่หย่าขาดกันแล้ว โดยแสดงทะเบียนหย่า

5. ผู้กู้ต้องยื่นหลักฐานการฝากเงิน (บัญชีออมทรัพย์) หรือหลักฐานการออมเงินผ่านประเภทบัญชีต่างๆติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันยื่นกู้ธนาคาร โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีพอสมควรเพื่อยืนยันความสามารถในการชำระหนี้ได้

6. ผู้กู้ต้องชำระเงินดาวน์ให้สม่ำเสมอตามกำหนด เนื่องจากธนาคารจะให้ข้อมูลการผ่อนดาวน์ มาประกอบการพิจารณากู้ด้วย

คำนวณสินเชื่อ

ทางบริษัทฯ ได้มีการอำนวยความสะดวกสำหรับลูกค้า ที่ประสงค์จะซื้อบ้านหรือคอนโดกับทางบริษัท โดยเป็นตัวกลางในการติดต่อระหว่างท่านกับทางธนาคารที่ท่านต้องการที่จะขอสินเชื่อโดยจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่จำเป็นในการขอสินเชื่อ

อัตราดอกเบี้ย

เลือกธนาคารเพื่อดูอัตราดอกเบี้ย เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของท่าน

อัตราดอกเบี้ย

ข้อมูลล่าสุด วันที่

ดาวน์โหลดเอกสาร