โครงการช่วยเหลือสังคม (CSR โรงเรียนบ้านป่าเลา)

โครงการมุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม (CSR after Process)

บริษัทจะมุ่งเน้นในด้านการพัฒนาแหล่งชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล รวมไปถึงช่วยสนับสนุนมอบสิ่งของต่างๆ ทั้ง อาหารและปัจจัยสี่อื่นๆ ให้แก่สมาคมหรือมูลนิธิผู้ด้อยโอกาสต่างๆ ซึ่งมีดังต่อไปนี้ ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาชุมชน กลุ่มโรงเรียนบ้านป่าเลา อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน วัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชนในโรงเรียน และชุมชนบนพื้นที่ห่างไกลที่ห่างจากโอกาส มีความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และนำสิ่ง ที่ทางบริษัทได้ส่งเสริมให้กับเยาวชน มาพัฒนาชุมชนให้เกิดสำนึกในการบำรุงรักษาทรัพยากรในพื้นที่ และศิลปะวัฒนธรรมของ ชนเผ่าให้คงอยู่คู่ชุมชนอย่างยั่งยืน วิธีการดำเนินการ กิจกรรมครั้งนี้ บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชนที่จะเติบโตและมีอนาคตที่ดี ในปีนี้ทางบริษัทได้มุมมองที่แตกต่าง จากทุกครั้งที่ผ่านมา โดยยังคงยึดถือนโยบายที่จะเข้าถึงความสำคัญและปัญหาที่แท้จริงจากการได้ลงสำรวจพื้นที่ก่อนที่จะดำเนิน การต่างๆ ทำให้เห็นว่าการสร้างอนาคตที่ดีนั้นต้องมององค์ประกอบที่สำคัญหลายส่วน ในการขับเคลื่อนให้ชุมชนและสังคมใด้ พัฒนาอย่างยั่งยืน ทางบริษัทฯ ทำการคัดเลือกจนได้โรงเรียนและชุมชนบ้านป่าเลา เพื่อเข้าร่วมโครงการ โดยเป็นโรงเรียนบนพื้นที่ห่างไกล กลุ่มโรงเรียนบ้านป่าเลาประกอบไปด้วย 4 โรงเรียนดังนี้

  1. โรงเรียนบ้านป่าเลา (โรงเรียนแม่)
  2. โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขา ผาด่าน
  3. โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขา แม่สะแงะ
  4. โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขา โปงผาง

 เนื่องด้วยการติดต่อสื่อสารที่ยากจะเข้าถึง บริษัทจึงได้ส่งมอบวิทยุสื่อสารที่จะช่วยให้การติดต่อสื่อสารได้ง่ายมากขึ้นจากเดิมที่ ต้องใช้การเดินทางในการติดต่อสื่อสาร เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ พร้อมทั้งได้จัดทำระบบกรองน้ำใหม่ให้กับทาง โรงเรียนและชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพราะบริษัทเล็งเห็นว่า การสื่อสารและระบบสาธารณูปโภคที่ดี จะช่วยสร้างคุณภาพ ชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนให้มีความสุขยิ่งขึ้น การดำเนินชีวิตประจำวันของคนในชุมชนจะใช้โรงเรียนเป็นจุดศูนย์กลางใน ทุกๆ ด้าน อีกทั้งยังส่งมอบอุปกรณ์ทางการศึกษา ทุนอาหารกลางวันและอุปกรณ์ประกอบอาหารสำหรับน้องๆ รวมไปถึง อุปกรณ์ กีฬา เพื่อสนับสนุนด้านการกีฬาและสันทนาการให้แก่นักเรียนทั้ง 4 โรงเรียน อีกทั้งยังสนับสนุนทีมวอลเลย์บอลของโรงเรียน ซึ่ง มีการแข่งขันระหว่างโรงเรียนชาวเขาทั่วประเทศ มูลค่าของความยั่งยืน เนื่องจากบริษัทฯ ยังใหม่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และกำลังค้นหาตัวตนที่ชัดเจนขึ้นในการดำเนินธุรกิจ โครงการนี้จึงถือ เป็นการสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีสำหรับบริษัทฯ ว่าเป็นองค์กรที่ ตระหนัก และห่วงใยถึงปัญหาของสังคมและสิ่งแวดล้อม ทำให้ลูกค้าเกิดความตระหนักรับรู้ในด้านที่ดีขององค์กร ดังนั้น โครงการนี้ จึงถือเป็นการลงทุนที่อาจไม่ก่อผลทางตรงในระยะสั้น แต่เป็นการสร้างฐานความมั่นคงในระยะยาวสำหรับชีวาทัยที่มุ่งเน้นสร้างความยั่งยืนเพื่อสังคม