ลูกค้าและชุมชนข้างเคียง (CRM)

        จัดทำขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างทัศนคติที่ดีของลูกค้า ที่มีต่อบริษัท เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีต่อบริษัทและสินค้าหรือบริการ ของบริษัทในระยะยาว เพราะบริษัทมีสินค้าจำหน่ายหลายสายผลิตภัณฑ์ (เช่น บ้าน คอนโด โรงงานให้เช่า อาคารพาณิชย์) การที่ลูกค้าซื้อสินค้าของบริษัทในสายผลิตภัณฑ์หนึ่งแล้วรู้สึกประทับใจในทางบวก โอกาสที่บริษัทจะเสนอขายสินค้าในสายผลิตภัณฑ์อื่น (Cross Selling) หรือทำให้ลูกค้าซื้อซ้ำได้สำเร็จก็จะมีมากขึ้น เพื่อให้ลูกค้าแนะนำโครงการของชีวาทัยต่อไปยังผู้อื่น เกิดการพูดแบบปากต่อปากในทางบวกเกี่ยวกับสินค้า ซึ่งมีความน่าเชื่อถือมากกว่าคำกล่าวอ้างในโฆษณา และส่งเสริมการรับรู้ถึงชีวาทัยไปยังร้านค้า หรือผลิตภัณท์ที่เป็นพันธมิตรของชีวาทัย เป็นการเพิ่มช่องทางการรับรู้ของโครงการของชีวาทัยได้อีกทางหนึ่ง กิจกรรมพิเศษสำหรับลูกค้า โดยมุ่งเน้นที่ให้ลูกบ้าน (ลูกค้า) มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากที่สุด

 1. จัดกิจกรรม Chewathai Movie Day ที่แผนกบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า จัดขึ้นที่โรงภาพยนตร์ เอ็มควอเทียร์ และโรงภาพยนตร์สยามพารากอน ในเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม 2561 ได้รับผลตอบรับที่ดีจากลูกบ้าน และได้รับความสนใจจากสื่อเป็นจำนวนมากอีกด้วย
 2. จัดกิจกรรม Chewathai Welcome home ที่แผนกบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า จัดขึ้นที่โครงการชีวารมย์ รังสิต- ดอนเมือง ในเดือนมิถุนายน และโครงการชีวาทัย เพชรเกษม 27 ในเดือนตุลาคม 2561 ซึ่งทั้งสองกิจกรรมจัดขึ้น เพื่อต้อนรับลูกบ้านเข้าสู่โครงการของชีวาทัย โดยในงานดังกล่าว มีลูกบ้านร่วมกับกิจกรรมเป็นจำนวนมากและได้ผลตอบรับที่ดี
 3. การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ ชื่อกิจกรรม FIT FUN FIRM ที่จะมีการแนะนำอาหารสุขภาพ รวมถึงมีกิจกรรมสอนการออกกำลังกายโดยเทรนเนอร์มืออาชีพ ที่โครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์ อโศก ในเดือนมิถุนายน 2561 และกิจกรรม Bounce ที่เชิญลูกบ้านมาร่วมกิจกรรมออกกำลังกายแบบใหม่ ที่ Bounce สาขารัชดาภิเษก โดยกิจกรรมเหล่านี้ ได้รับความสนใจจากลูกบ้านที่รักสุขภาพเป็นอย่างดี
 4. การจัดกิจกรรมอื่นๆ บนหน้า Facebook Timeline ให้ลูกบ้านเข้ามาร่วมกิจกรรมเล่นเกมส์บนหน้า Facebook มีการ ตอบคำถามลุ้นรับของรางวัลต่างๆ เพื่อให้ลูกบ้านได้มีส่วนร่วม และ รู้สึกดีต่อชีวาทัย สร้างการรับรู้ใหม่ๆ รวมถึงการรับ ข่าวสารต่างๆ ของชีวาทัยได้ทาง Page Facebook Chewathai Society ได้ตลอดเวลา
 5. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย เช่น กิจกรรมซ้อมดับเพลิงของโครงการ และการจัดงานตามเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลวันสำคัญทางศาสนาต่างๆ ที่โครงการ ให้ลูกบ้านสามารถ เข้าร่วมกิจกรรมได้ง่าย และทั่วถึง โดยประชาสัมพันธ์งานล่วงหน้าถึงลูกค้าที่โครงการ
 6. จัดกิจกรรม CSR เพื่อให้ลูกบ้านได้มีส่วนร่วมกับการทำกิจกรรมนี้ โดยการรับบริจากหนังสือเพื่อส่งต่อให้กับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีกับลูกบ้านภายในโครงการของชีวาทัย ทำให้ได้หนังสือกว่า 500 เล่ม เพื่อส่งต่อไปยังห้องสมุดที่ทางบริษัทฯให้การสนับสนุนในพื้นที่ห่างไกล

โครงการ ชีวาทัย พัฒนาสังคม เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน

     บริษัทลงพื้นที่สนับสนุนการลอกท่อระบายน้ำ และดูแลชุมชนสังคมสงเคราะห์ 25 และใกล้เคียง โดยมีทีมผู้บริหาร นำทีมพนักงานจิตอาสา ทำกิจกรรมเพื่อชุมชนใกล้เคียงโครงการ โดยกิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วยการลอกท่อระบายน้ำ บริเวณชุมชนสังคมสงเคราะห์ 25 หมู่บ้านเปรมฤทัย ในพื้นที่เขตวังทองหลาง เป็นระยะทางประมาณ 0.5 กิโลเมตร เพื่อเป็นการชำระล้างสิ่งปฏิกูลที่สะสมอยู่ในท่อระบายน้ำตลอด 1 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้การระบายน้ำในท่อไหลคล่องตัว และสามารถรองรับน้ำฝนได้ในปริมาณมากขึ้นเมื่อเข้าสู่ฤดูฝน

      ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐ และภาคประชาชนเป็นอย่างดี เช่น เจ้าหน้าที่เขตวังทองหลาง ชาวบ้านในชุมชนและละแวกใกล้เคียง รวมถึงพนักงานของบริษัทชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ถือได้ว่าเป็นการดำเนินโครงการที่มุ่งเน้นทั้งในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของทุกภาคซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ มุ่งเน้นการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า เจ้าหนี้ ชุมชน และสังคมอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดหลักที่สำคัญ ได้แก่

 1. บริษัทมีการคัดเลือกผู้รับเหมาหรือคู่ค้าโดยคำนึงถึงความเท่าเทียมกัน และมีความเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติเพราะความแตกต่างทางกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรื่องอื่นใด ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดหลักที่สำคัญ ได้แก่ การให้ข้อมูลข่าวสารและคำแนะนำที่ถูกต้องเพียงพอ และทันเหตุการณ์ต่อลูกค้า เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและการบริการที่ครบถ้วน การส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามข้อตกลงกับลูกค้าในราคาที่เป็นธรรมและหลีกเลี่ยงการดำเนินการอันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 2. บริษัทยึดมั่นในการปฏิบัติต่อธนาคาร สถาบันการเงิน ผู้ถือหุ้นกู้ และเจ้าหนี้เงินกู้ยืมด้วยความซื่อสัตย์และชำระคืนเงินกู้ยืม และดอกเบี้ยจ่ายตรงตามกำหนดเวลา รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุในสัญญาเงินกู้ยืมและข้อตกลงต่างๆ อย่างเคร่งครัด กรณีที่มีเหตุการณ์ที่อาจส่งผลต่อธนาคาร สถาบันการเงิน และเจ้าหนี้เงินกู้ยืมของบริษัท หรือไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาเงินกู้ยืมได้ บริษัทจะจัดทำหนังสือชี้แจงและส่งให้ธนาคาร สถาบันการเงิน ผู้ถือหุ้นกู้ และเจ้าหนี้เงินกู้ยืมเป็นการล่วงหน้า และหารือตกลงแก้ไขปัญหาร่วมกันทุกครั้ง
 3. บริษัทไม่สนับสนุนให้พนักงานกระทำการอันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น การทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่โปรแกรมคอมพิวเตอร์แก่สาธารณชน การนำต้นฉบับหรือสำเนางานดังกล่าวออกให้เช่า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์และบริษัทไม่อนุญาตให้พนักงานใช้ซอฟแวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์
 4. บริษัทมุ่งเน้นที่จะพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค และมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์และส่งมอบผลิตภัณฑ์ตลอดจนการบริการให้อยู่เหนือความพึงพอใจของลูกค้า รวมทั้งพยายามที่จะแก้ไขข้อบกพร่องที่อาจจะเกิดขึ้นจากการผลิต และ/หรือการบริการ ให้ดีขึ้นต่อไป
 5. บริษัทได้มีการแต่งตั้งฝ่ายดูแลกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance) ขึ้นเพื่อช่วยกำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงาน ก.ล.ต.  และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561  ซึ่งได้แต่งตั้ง นายอุเทน ช่วยงาน  ปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาวุโสฝ่ายกฎหมายและกำกับการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เนื่องจากมีคุณวุฒิและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย และกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ  บริษัทจึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่กำหนด