ข่าวสาร

12/07/2024 CHEWA ร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต CAC ประจำไตรมาส 3 และ 4 ปี 2561
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา คุณบุญ ชุน เกียรติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมงาน CAC เพื่อรับมอบประกาศนียบัตรที่ได้ผ่านการรับรอง
โดยมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี
และมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ จึงได้ผ่านการรับรองเป็น “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต”
(Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) ประจำไตรมาส 3 และ 4 ปี 2561