ข่าวสาร

12/07/2024 ชีวาทัย สานต่อกิจกรรมในโครงการ  “ชีวาทัย พัฒนาสังคม เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน ”

ชีวาทัย สานต่อกิจกรรมในโครงการ  “ชีวาทัย พัฒนาสังคม เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน ” ลงพื้นที่สนับสนุนลอกท่อระบายน้ำ และดูแลชุมชนสังคมสงเคราะห์ 25 และใกล้เคียง

 

บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) โดย คุณภูเบศร์ สำราญเริงจิต รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า นำทีมพนักงานจิตอาสา สานต่อกิจกรรมเพื่อสังคมที่ได้ดำเนินงานต่อเนื่องมาตลอด และครั้งนี้ ได้จัดกิจกรรม “ชีวาทัย พัฒนาสังคม เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน” ขึ้นอีกครั้ง  โดยกิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วยการลอกท่อระบายน้ำ บริเวณชุมชนสังคมสงเคราะห์ 25  หมู่บ้านเปรมฤทัย ในพื้นที่เขตวังทองหลาง เป็นระยะทางประมาณ 0.5 กิโลเมตร เพื่อเป็นการชำระล้างสิ่งปฏิกูลที่สะสมอยู่ในท่อระบายน้ำตลอด 1 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้การระบายน้ำในท่อไหลคล่องตัว และสามารถรองรับน้ำฝนได้ในปริมาณมากขึ้นเมื่อเข้าสู่ฤดูฝน

ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐ และภาคประชาชนเป็นอย่างดี เช่น เจ้าหน้าที่เขตวังทองหลาง ชาวบ้านในชุมชนและละแวกใกล้เคียง รวมถึงพนักงานของบริษัทชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ถือได้ว่าเป็นการดำเนินโครงการที่มุ่งเน้นทั้งในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของทุกภาคซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 “ในการดำเนินโครงการฯ และนำคณะผู้บริหาร พนักงานชีวาทัยลงพื้นที่ในทุกครั้ง เรามองถึงปรัชญาการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสังคมเป็นสำคัญ และความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทชีวาทัยทั้งหมด อันถือเป็นการปลูกฝั่งให้พนักงานของชีวาทัยเห็นความสำคัญของการให้คืนกลับสู่สังคม อันเป็นเป็นเสมือนครอบครัวที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกัน และเรา พร้อมที่จะพัฒนาต่อเนื่อง เพื่อขยายพื้นที่การสนับสนุนจากชีวาทัยอีกในอนาคต ดังแนวคิดของครอบครัวชีวาทัยทุกคนถึง “ความสุขของการเป็นผู้ให้ จากน้ำใจของเราทุกคนถึงผู้รับ  ”

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *