ข่าวสาร

06/06/2024 เปิดตัว CHEWA AI ทีมงานที่มุ่งเน้นการเรียนรู้และนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาประยุกต์ใช้เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน

บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย เปิดตัว CHEWA AI ทีมงานที่มุ่งเน้นการเรียนรู้และนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาประยุกต์ใช้เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ "Enhancing Sustainability through Artificial Intelligence" หรือ “เสริมสร้างความยั่งยืนผ่านปัญญาประดิษฐ์”

คุณบุญ ชุน เกียรติ กรรมการบริหาร บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความมุ่งมั่นของชีวาทัยในการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในทุกมิติ โดย AI จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนกลยุทธ์นี้ CHEWA AI จะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนาความเชี่ยวชาญด้าน AI แก่พนักงาน เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ชีวาทัยให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันโลกและนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับศักยภาพขององค์กร การก่อตั้ง CHEWA AI ถือเป็นก้าวสำคัญที่มุ่งมั่นขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนผ่านปัญญาประดิษฐ์

✨ การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ของ CHEWA AI ครอบคลุมด้านต่างๆ ดังนี้:

การผลิตสื่อ: พัฒนาเครื่องมือ AI เพื่อผลิตสื่อการตลาดและสื่อประชาสัมพันธ์ที่ตรงใจกลุ่มเป้าหมาย
การวิเคราะห์ข้อมูล: นำ AI มาวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและโครงการ เพื่อนำ insights ไปพัฒนาสินค้าและบริการ
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: ใช้ AI ในการปฏิบัติงานอัตโนมัติ เพื่อให้พนักงานมุ่งเน้นงานที่มีคุณค่ามากขึ้น
การพัฒนาระบบ: ใช้ AI เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และการตัดสินใจจากผลการวิเคราะห์ที่แม่นยำ
CHEWA AI ยังมุ่งเน้นเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ พัฒนา และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมการเรียนรู้และการใช้ AI อย่างต่อเนื่อง พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลและเครื่องมือ AI เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

💚 การนำ AI มาใช้ในกิจกรรม ESG:

ด้านสิ่งแวดล้อม: พัฒนาระบบวิเคราะห์การใช้พลังงาน ออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติ เพื่อลดการใช้พลังงาน น้ำ และทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้วัสดุรีไซเคิล ลดมลพิษ และสนับสนุนกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม
ด้านสังคม: พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม โอกาส และความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน สนับสนุนกิจกรรมการศึกษา การพัฒนาอาชีพ และการสร้างงาน ส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและชุมชน
ด้านธรรมาภิบาล: พัฒนาระบบตรวจสอบการทุจริต ระบบบริหารความเสี่ยง ระบบติดตามผลการดำเนินงาน ส่งเสริมความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสีย
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของอนาคตที่ยั่งยืนกับชีวาทัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Line: @chewathai 🌐 www.chewathai.com ☎️ 1260