ข่าวสาร

06/06/2024 กิจกรรมเยี่ยมชม โรงงานไพร์ม พรีคาสท์

📸 กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานไพร์ม พรีคาสท์ ผู้ผลิตแผ่นคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปรายสำคัญ พร้อมศึกษา รับรู้ และชมขั้นตอนการผลิต เพื่อนำมาปรับปรุงหรือพัฒนาในธุรกิจต่อไป และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชีวาทัยกับคู่ค้า ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา