ข่าวสาร

06/06/2024 อบรมนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น (CAC) ประจำปี 2565

การอบรมนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น (CAC) ประจำปี 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบข้อปฏิบัติที่สำคัญในมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงรับทราบช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบที่อาจเกิดขึ้น

  1. เรียนรู้นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น (CAC) แนวปฏิบัติ และ ช่องทางการร้องเรียน รวมถึงกรณีศึกษาต่างๆ
  2. ทำแบบทดสอบความรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) 
  3. กรอกแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ self-learning 

หลังจากจบการอบรมได้จัดให้มีการทดสอบ 2 รูปแบบด้วยกัน ดังนี้

  1. แบบที่ 1 ทดสอบผ่านระบบ Kahoot Quiz (สำหรับพนักงานใหม่)
  2. แบบที่ 2 ทดสอบผ่าน E-testing (สำหรับพนักงานเก่า)

โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา