ข่าวสาร

06/06/2024 CHEWA CSR ณ โรงเรียนบ้านป่าเลา 20-22 พ.ย. 2565

CHEWA CSR ณ โรงเรียนบ้านป่าเลา 20-22 พ.ย. 2565 ที่ผ่านมา

คุณบุญ ชุน เกียรติ และคณะกรรมการ CSR ร่วมเดินทางไปยังโรงเรียนบ้านป่าเลา เมื่อวันที่ 20 ถึง 22 พฤศจิกายน 65 โดยปีนี้เข้าปีที่ 5 ที่ทางบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ยังคงมุ่งเน้นในด้านการพัฒนาแหล่งชุมชน และโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล พร้อมทั้งช่วยสนับสนุนในการส่งมอบสิ่งของต่างๆ ทั้งอาหารและปัจจัยอื่นๆ ให้แก่สมาคมหรือมูลนิธิผู้ด้อยโอกาสต่างๆ ในโครงการพัฒนาชุมชน กลุ่มโรงเรียนบ้านป่าเลา อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

โดยกิจกรรมครั้งนี้ บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชนที่จะเติบโตและมีอนาคตที่ดี ในปีนี้ทางบริษัทได้มุมมองที่แตกต่าง จากทุกครั้งที่ผ่านมา โดยยังคงยึดถือนโยบายที่จะเข้าถึงความสำคัญและปัญหาที่แท้จริงจากการได้ลงสำรวจพื้นที่ก่อนที่จะดำเนิน การต่างๆ ทำให้เห็นว่าการสร้างอนาคตที่ดีนั้นต้องมององค์ประกอบที่สำคัญหลายส่วน ในการขับเคลื่อนให้ชุมชนและสังคมใด้ พัฒนาอย่างยั่งยืน

#CSR #Chewathai #BuildALife