ข่าวสาร

27/09/2023 กำหนดวันรายชื่อผู้มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2

บริษัทกำหนดวันรายชื่อผู้มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (CHEWA-W2) (Record Date) ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 และกำหนดวันเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในวันที่ 9 – 13 และ 16 มกราคม 2566

  • หุ้นกู้แปลงสภาพจะเสนอขายและจัดสรรทั้งจำนวนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO)
  • ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (CHEWA-W2) : บริษัทจะเสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering: RO)