ข่าวสาร

12/07/2024 บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ได้รับการประเมินคะแนน CG อยู่ในระดับดีเลิศ หรือ 5 ดาว

บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ได้รับการประเมินคะแนน CG อยู่ในระดับดีเลิศ หรือ 5 ดาว โดยได้จัดงานประกาศผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance หรือ CG) ของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2565 เมื่อช่วงเช้าของเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา
.
ตอกย้ำ พร้อมสร้างความเชื่อมั่น และมุ่งเน้นดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูล การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานด้านความยั่งยืนขององค์กร
.
#ChewathaiPLC
#BuildALife