ข่าวสาร

21/02/2024 ขอบคุณผู้ลงทุน ในการตอบรับการจองซื้อหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2565

ขอบคุณผู้ลงทุน ในการตอบรับการจองซื้อหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2565 ของบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)