ข่าวสาร

06/06/2024 กีฬา Chewathai Cup#1

กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร "Chewathai Cup#1

โครงการกีฬาและสันทนาการระหว่างบริษท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) กับคู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ เสริมสร้างพลังความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งเป็นหนึ่งในการบริหารจัดการความยั่งยืนของบริษัท

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 ณ สนาม Flick Arena ถนนประดิษฐ์มนูญธรรม เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร