ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท
สถานที่ทำงาน : ลุมพินีทาวเวอร์
โพสวันที่ : Oct-01-2018
หยุดรับสมัคร : Nov-30-2018
ทำงานแบบ : Full Time
รายละเอียดของงาน :

ความรับผิดชอบ (โดยย่อ)

ช่วยเหลือ และสนับสนุนงานเลขานุการบริษัท อาทิ การจัดประชุมผู้ถือหุ้น, ประชุมคณะกรรมการบริษัท, ประชุมคณะกรรมการบริหาร ประชุมคณะจัดการหรือคณะกรรมการชุดย่อย  งานควบคุมและติดตามการจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องของบริษัท  งานกำกับดูแลกับหน่วยงาน เช่น สำนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ งานดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณะชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร :

คุณสมบัติทั่วไป

  • ปริญญาตรี ด้านกฎหมาย บัญชี หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ประสพการณ์อย่างน้อย 2 ขึ้นไป เกี่ยวกับงานเลขานุการบริษัท หรือบริษัทมหาชน
  • มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายบริษัทมหาชน จำกัด กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในระดับที่เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ
  • หากผ่านการอบรมหลักสูตรบังคับของงานเลขานุการบริษัทจากสถาบันที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai-IOD) หรือ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) เป็นต้น  จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความแม่นยำ ละเอียดรอบคอบ สามารถรักษาความลับและเข้าใจระดับของการเปิดเผยข้อมูลเป็นอย่างดี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งพูด อ่าน เขียน จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ทำงาน :

ลุมพินีทาวเวอร์

สอบถามเพิ่มเติม :

คุณสุรีย์รัตน์

โทร 02-679-8870-4 ต่อ 131
Email: hr@chewathai.com

สมัครงาน

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลการทำงาน