ข่าวสาร

06/02/2023 ขอบคุณผู้ลงทุน ในการตอบรับการจองซื้อหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2565

ขอบคุณผู้ลงทุน ในการตอบรับการจองซื้อหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2565 ของบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)