Marketing Supervisor
Location : lumpinee
Posting Date : Oct-01-2018
End Date : Nov-30-2018
Job Schedule : Full Time
Responsibilities :

ความรับผิดชอบ

 

 • วางแผนร่วมกับผู้จัดการประจำโครงการด้านการตลาด เช่น กำหนดกลุ่มเป้าหมาย กำหนดคอนเซ็บท์โครงการ รวมถึงวางแผนส่วนผสมการตลาดที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 • เสนอแนวทาง หรือปรับเปลี่ยนแผนกับผู้จัดการโครงการ เพื่อปรับปรุงให้ทันต่อภาวะการแข่งขันทางการการตลาดให้ดีขึ้น หรือรวดเร็วขึ้น
 • ติดตาม ทบทวน และวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า ตลอดจนค้นหาแนวทางเพื่อสนับสนุนยอดขายให้ดียิ่งขึ้น
 • นำเสนอแผนพัฒนาและการจัดการ (ระยะสั้นและระยะยาว) สำหรับการสื่อสารการตลาดที่เหมาะสมในแต่ละโครงการให้มีประสิทธิภาพ
 • เข้าร่วมประชุมหารือกับแผนกที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ อาทิ การกำหนดราคาและมูลค่าของโครงการ เป็นต้น
Requirements :

คุณสมบัติทั่วไป

 • อายุระหว่าง 30-35 ปี
 • ปริญญาตรี ด้านการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสพการณ์อย่างน้อย 2-5 ปี ด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประสพการณ์อย่างน้อย 1 – 2 ปี สำหรับตำแหน่งระดับหัวหน้างานหรือผู้ควบคุมงาน จะพิจารณาเป็นพิเดษ
 • ประสพการณ์ด้านการตลาดคอนโดหรือบ้าน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานได้ด้วยตนเอง และภายใต้ความกดดันได้ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี โดยฉพาะที่เกี่ยวข้องกับงานการตลาด
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และสื่อสารได้ดีทั้งไทยและภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Location :

ลุมพินีทาวเวอร์

MORE INFORMATION :

คุณสุรีย์รัตน์
โทร 02-679-8870-4 ต่อ 131
Email:hr@chewathai.com

APPLY JOB

Marketing Supervisor

personal Information

Work information