Promotion

19/01/2021 ลูกค้าชีวาทัย รับประกันภัย covid-19

รายละเอียดโปรโมชั่น

หัวข้อ

รายละเอียด

   
ข้อกำหนดและเงื่อนไข 1. การคุ้มครองจากกรมธรรม์บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน) จะมีผลหลังจากลูกค้าเข้าชมโครงการของชีวาทัย 14 วัน
2. บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. สำหรับลูกค้าที่เข้าชมโครงการตั้งแต่ วันที่ 14 ม.ค. 2564 – 28 ก.พ. 2564 เท่านั้น
4. จำกัดการเข้าชมโครงการ 1 คน ต่อต่อสิทธิ์ และจำนวนเงินเอาประกันภัย จะได้รับประกันภัยแผน 1
- การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคมจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCOV)) ** จำนวนเงินประกันไม่เกิน 100,000 บาท
- การรักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCOV)) ต่อปี จำนวนเงินประกันไม่เกิน 10,000 บาท
5. ระยะเวลาประกัน 1 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มคุ้มครอง
6. เบี้ยประกันภัยข้างต้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) และอากรแสตมป์ (0.4%) แล้ว
7. ผู้เอาประกันภัยอายุระหว่าง 1 ปี - 99 ปี (ปี พ.ศ. ปัจจุบัน ลบด้วยปี พ.ศ. เกิด) ณ วันที่ทำประกันภัย
8. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ "โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))" (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน)
ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัย และยังมิได้รักษาให้หายขาด
9. **การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว หรือ การเจ็บป่วยระยะสุดท้ายซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่า ไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา
10. ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))
ช่องทางการติดต่อสอบถาม โทร 1260