1 สมัครบัตร
(Register)
2 ยืนยัน
(Confirm)

APPLICATION FORM

ข้อมูลส่วนตัว / Personal Information

หรือ

โครงการที่ซื้อ / Chewathai Projects*

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน / House Registration Address*

ที่อยู่ปัจจุบัน / Current Address*

ที่อยู่ที่ทำงาน / Office Address*

ประเภทอาชีพ / Career Type

ข้อมูลอื่นๆ / OTHER INFORMATION

รายได้บุคคลต่อเดือน (บาท) / Monthly Personal Income (Bht.) *

รายได้ครอบครัวต่อเดือน (บาท) / Monthly Household Income (Bht.)

กิจกรรมที่สนใจ / LIFESTYLE INFORMATION*

ท่านต้องการรับข่าวด้วย วิธีใด / How would you like the news delivered ? *

ท่านต้องการให้ส่งเอกสารไปที่ใด / Where would you like the physical news delivered ?

*กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน / *Required details for you privilege
อ่านข้อตกลง / Read Agreement
หมายเหตุ
- โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง(กรณีชาวต่างชาติ) พร้อมรับรองสำเนามาพร้อมใบสมัคร Please attach including sign a copy of your ID card or passport (Foreigners)
- ไฟล์ที่แนบต้องเป็นไฟล์ ภาพและนามสกุลไฟล์ ต้องเป็น *.jpg , *.jpeg , *.gjf และ *.png ขนาดไม่เกิน 30MB เท่านั้น

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอรับและเป็นผู้ถือบัตรชีวาทัย วีซ่า ออลล์สมาร์ทเพย์ (บัตร) โดยรับทราบ ตกลงและยอมรับเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

 • ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้บรรดาข้อมูลใดๆของข้าพเจ้าที่ปรากฎในใบคำขอใช้บริการนี้ และ/หรือข้อมูลที่เกิดจากการใช้บัตรนี้ (ข้อมูล) ตกเป็นทรัพย์ของบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
 • ข้าพเจ้ารับทราบว่าวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของบริษัทจะเป็นไปเพื่อการพัฒนาสินค้าและบริการในกลุ่มร้านค้าที่ร่วมโครงการ โดยบริษัทจะใช้ข้อมูลดังกล่าวให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการใช้บัตรและให้เกิดประโยชน์แก่ข้าพเจ้าตามที่บริษัทกำหนด
 • ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้บริษัทเปิดเผยใช้ หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบุคคลอื่นภายในขอบเขตของกฎหมายและประโยชน์กับข้าพเจ้า
 • ข้าพเจ้ายอมรับว่าสิทธิ์ประโยชน์ที่ทางบริษัทเสนอให้แก่สมาชิกบัตรแต่ละรายอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประวัติการซื้อสินค้าของสมาชิกบัตรแต่ละราย รายการโปรโมชั่นสินค้าแต่ละประเภทและ/หรือนโยบายทางการตลาดของบริษัท
 • ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับว่าบริษัทมีสิทธิ์ปฏิเสธแบบคำขอใช้บริการนี้โดยไม่ต้องส่งคืนเอกสารแก่ข้าพเจ้า หรือสามารถปฏิเสธการเป็นผู้ถือบัตรได้ตามที่กฎหมายกำหนด
 • ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับว่าบริษัทมีสิทธิ์เด็ดขาดฝ่ายเดียวในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตร และ/หรือของกำนัลที่จัดให้แลก และ/หรือสิทธิพิเศษต่างๆ กรณีที่มีปัญหาขัดแย้ง คำชี้ขาดของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้บริษัทใช้ และเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้า เช่น ชื่อ-นามสกุลและข้อมูลการติดต่อแก่บริษัทและ/หรือบริษัทในเครือ และ/หรือบริษัทที่เป็นพันธมิตรทางการค้าเพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารรวมทั้งการเสนอขายสินค้าและ/หรือบริการอื่นๆ ใช้ข้อมูลของข้าพเจ้าด้วยความระมัดระวังเช่นเดียวกับบริษัท นอกจากนี้บริษัทจะต้องกำหนดให้บุคคลเหล่านั้นใช้ข้อมูลของข้าพเจ้า เพียงเท่าที่บริษัทจะมีคำสั่งและตามแนวทางที่บริษัทกำหนดให้เท่านั้น

I wish to obtain and use the Chewathai Visa All Smart pay Card ( Card), I asknowledge and agree to the following :

 • I agree and consent that all personal data provided herein and all information arising from my subse quent transaction(s) using the Card (Data) are the property of Chewathai Public Company Limited
 • I acknowledge that the Data collected by the Company is for developing of products and services by the retailer serving the Card member; the Company will use the Data in compliance with the purpose of the Card utilizing and for providing the best Card related benefits under the scope and criteria specified by the Company.
 • I agree and consent for the Company to disclose, use or exchange the Data with other persons to the extent that permissible by law and beneficial to me.
 • I agree that the benefits offered by the Company to each card member may vary, depends on the purchase history of each card member and/or promotion items of each type and/or marketing policies of the company.
 • I acknowledge and agree that the Company has the right to decline this Application Form without having to either give reason or return the Application Form or decline being a new Cardholder as pre scribed by law.
 • I agree and accept that the Company has the sole right to make any changes terms and conditions of Card, reward earning, reward redemption and any other rights provided to the Cardholder. In case with dispute arise in relation to this, the Company’s decision is final.
 • In order to receive including but not limited to the information, news, sales of the product and other services. I hereby agree that the Company may use or transfer my personal data (e.g. name, address, telephone number, contact and other personal data). I acknowledge that my personal data might be transferred among other entities under the Company / CP Group affiliates and Chewathai. In such case, the Company shall require the other party to use such information with caution, restriction and correspondence within the scope of the company.
*โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไขบัตรและตารางคำธรรมเนียมได้ที่ www.thaismartcard.co.th
*Users are advised to read the terms & conditions and fees at www.thaismartcard.co.th