CAREERS


รายละเอียดตำแหน่งงาน ผู้ช่วยเลขานุการ


ผู้ช่วยเลขานุการ

กรุงเทพ (สำนักงานใหญ่)

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 

- ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการของกรรมการผู้จัดการ
- รับและต่อสายโทรศัพท์
- จัดทำตารางนัดหมายให้กับผู้บริหาร
- รับและตรวจสอบจดหมายเข้า – ออก
- จัดเก็บเอกสาร (
filing)

 

-  สแกนเอกสาร , สำเนาเอกสาร
- ตรวจสอบเอกสาร
- งานธุรการ และ เลขานุการทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

 

คุณสมบัติ

 

-          ปริญาตรี ด้านภาษาอังกฤษ เด็กจบใหม่ยินดีพิจารณา

 

-          มีประสบการณ์ด้านงานธุรการทั่วไป หรืองานเลขานุการ 0-1 ปี

 

-          สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

 

-          มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office , Word , Excel , PowerPoint ได้คล่อง

 

-          มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีจิตบริการ

 


สถานที่ปฏิบัติงาน

 

สำนักงานใหญ่ (Lumpinee Tower)

 

 

 

ติดต่อ

 

คุณสุรีย์รัตน์ เตชะนันท์
091-819-2027

 

Sureerat@chewathai.com