CAREERS


รายละเอียดตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่การตลาด


เจ้าหน้าที่การตลาด

กรุงเทพ (สำนักงานใหญ่)

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

·        ร่วมกับผู้บังคับบัญชาในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและคู่แข่งขัน ทำแผนการตลาดและกำหนดการใช้สื่อทางการตลาด ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานรวมของบริษัทฯ

·        ควบคุมการใช้จ่ายของฝ่ายการตลาดให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

·        ร่วมกับผู้บังคับบัญชาในการวางแผนช่องทางการขาย กลุ่มเป้าหมาย และแนวทางการส่งเสริมการขาย

·        ติดต่อประสานงานกับสื่อโฆษณาต่างๆ เพื่อ ประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

·        Survey คู่แข่งและสำรวจตลาด พร้อมวิเคราะห์เปรียบเทียบโครงการต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์ในการขายของแต่ละโครงการ

·        ร่วมประชุมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบลักษณะของโครงเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

·        วิเคราะห์ข้อมูลการใช้สื่อแต่ละประเภท ให้สอดคล้องกับลูกค้าแต่ละโครงการ

·        จัดทำเอกสารภายในและภายนอกทั้งหมด เช่น การขอเสนออนุมัติโปรโมชั่นต่าง เอกสารการจัดซื้อ เป็นต้น

·        ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการขาย และงาน Event

·        ดูแลประสานงานกับ Graphic designer ในการออกแบบสื่อโฆษณาทุกประเภท

คุณสมบัติ

·        ปริญญาตรี สาขาการตลาด สื่อสารมวลชน โฆษณา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

·        ประสบการณ์ด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์ หรือที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี

·        ต้องการผู้ที่รักความก้าวหน้า กระตือรือรัน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทำงานเชิงรุก และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

·        มีบุคคลิภาพดีและอัธยาศัยดี สามารถวางแผนการทำงานและทำงานเป็นทีมได้

 

สถานที่ปฏิบัติงาน

สำนักงานใหญ่ (Lumpinee Tower)

 

ติดต่อ

คุณสุรีย์รัตน์ เตชะนันท์
091-819-2027

Sureerat@chewathai.com