ข่าวสาร

ข่าวสารล่าสุด

Warning: simplexml_load_file(): I/O warning : failed to load external entity "upload/cms/305.xml" in /home/admin/domains/chewathai.com/public_html/news-inner.php on line 119 SELECT mod_cms_id , mod_cms_file , mod_cms_create_date , mod_cms_start_date , IF(mod_cms_start_date='0000-00-00 00:00:00',mod_cms_create_date,mod_cms_start_date) AS publish_date FROM mod_cms WHERE mod_cms_modulekey = 'news2' AND mod_cms_staus = '1' AND ((mod_cms_start_date='0000-00-00 00:00:00' AND mod_cms_finish_date='0000-00-00 00:00:00') OR (mod_cms_start_date='0000-00-00 00:00:00' AND TO_DAYS(mod_cms_finish_date)>=TO_DAYS(NOW()) ) OR (TO_DAYS(mod_cms_start_date)<=TO_DAYS(NOW()) AND mod_cms_finish_date='0000-00-00 00:00:00' ) OR (TO_DAYS(mod_cms_start_date)<=TO_DAYS(NOW()) AND TO_DAYS(mod_cms_finish_date)>=TO_DAYS(NOW()) )) ORDER BY mod_cms_order DESC LIMIT 0 ,7